Adatvédelmi szabályzat
Tájékoztatjuk, hogy Ön a(z) GOLF LAURA elnevezé applikáció letöltésével, használatával és az adatai
önkéntes megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a(z) App Hungary Kft. az Ön adatait az alább
meghatározott célok érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről
tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a (app@apphungary.hu /
1118 Budapest, Retkoz u 15.) címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok
valódiságáért felelősséget nem vállalunk.
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: (PP160901)
Az Adatkezelő
1. A jelen adatkezelési tájékoztató („ Adatkezelési Szabályzat”) App Hungary Kft.
(székhely: 1118 Budapest, Rétköz u 15.; postacím: ua.; adatkezelés helye: u.a.;
cégjegyzékszám: 01-09-195965, adószám: 25035346-2-43; képviseli: Péntek Zsolt
ügyvezető igazgató, adatvédelmi nyilvántartási számok: e-mail cím:
app@apphungary.hu; telefonszám: +3620.6677.667, mint adatkezelő
(„Adatkezelő”) által üzemeltetett, “GOLF LAURA” elnevezé applikáció
(„Applikáció”) felhasználóinak („Felhasználó”) a jelen Adatkezelési Szabályzatban
meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(„Info tv.”) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók
tájékoztatóját tartalmazza.
A Felhasználó
2. Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, aki letölti az applikációt
a Play Áruházból vagy az App Store-ból annak érdekében, hogy annak
szolgáltatásait igénybe tudja venni.
Az Adatkezelés célja
3. A Felhasználók személyes adatainak kezelésének céljai az alábbiak:
az Applikáció által elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása;
kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő
tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors
kezelése;
az Applikáción keresztül leadott megrendelések, jelentkezések nyilvántartása
és teljesítése, a megrendelt termékek Felhasználók részére törté
kézbesítése, a megrendelésekkel, képzésekkel, stb. kapcsolatban a
Felhasználókkal törté kapcsolattartás;
az Applikáció használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése;
az Applikáció termékeit és szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, valamint
szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek,
üzletpolitikai célú megkeresések. A Felhasználó a közvetlen üzletszerzési célú
üzenetek fogadásához egyidejűleg kifejezetten hozzájárul.
Az adatkezelés jogalapja
4. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési
Szabályzat 2. pontjában meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési
Szabályzat 5. pontjában meghatározott időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy
az adatkezelés adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Felhasználó jelen
Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó
hozzájárulásának megadása, valamint az ezt vető adatszolgáltatás minden
esetben a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul. az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5.§.(1) a.) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.) 13/A. bekezdése alapján.
A kezelt adatok köre
5. A kezelt személyes adatok köre:
a) Felhasználó természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév;
b) Felhasználó e-mail címe
c) Felhasználó lakcíme, postacíme
d) Felhasználói neve és jelszava
e) Felhasználó telefonszáma
f) Felhasználó számítógépének/eszközének helyzete, IP-címe
Adatkezelés időtartalma
6. Az Adatkezelő az adatokat a regisztráció fennállása alatt kezeli. Jogellenes,
megtévesztő személyes adat használata esetén vagy ügyfél által elkövetett
bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a
Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja
vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó
eljárás időtartamára őrizni is.
Adatok biztonsága
7. Az Adatkezelő nem veszi igénybe adatfeldolgozó szolgáltatását.
8. A kezelt adatokhoz kizárólag a(z) App Hungary Kft. ügyvezetői és munkavállalói
férhetnek hozzá, harmadik személy semmi esetre sem.
9. Az Adatkezelő az Info törvény 7. §-nak megfelelően intézkedik a kezelt adatok
biztonságáról: az adatokat elzárva, jelszóval és fizikai úton védett szerveren tárolja,
lehetetlenné téve illetéktelen személyeknek az adatokhoz való hozzáférést.
10. A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon/
applikációban való megadása esetén annak ellenére, hogy az Adatkezelő az
adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének
megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme
teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy
adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére törté bekövetkezése esetén az
Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan
hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen
kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik
személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.
11. A Felhasználó nem járul hozzá személyes adatai nyilvánossá tételéhez.
A felhasználó jogai
12. Az adatkezelő az érintett kérelmére 10 napon belül közérthetô formában, az érintett
erre irányuló kérelmére írásban- tájékoztatást ad az érintett részére a kezelt és az
érintettre vonatkozó személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, idôtartamáról, az adatfeldolgozó nevérôl, címérôl és az adatkezeléssel
összefüggô tevékenységérôl, adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens
körülményeirôl, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekrôl, továbbá – az
érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjérôl. A tájékoztatás ingyenes.
13. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá törvény vagy
törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendelt adatkezelések
kivételével– adatainak a zárolását vagy törlését.
14. Az érintett az Infotv-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak
a kezelése ellen. A tiltakozást Adatkezelő annak benyújtásától számított legrövidebb
idôn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja.
Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve az Adatkezelő a fenti
határidőt elmulasztja, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.
15. Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat,
kérelmeiket társaságunknál szóban (személyesen) vagy írásban jelenthetik be az 1.
pontban részletesen kifejtett posta címen és e-mail címen.
16. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát,
kérelmeit Adatkezelőnél nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön
bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni. A Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei :
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: (+36 1) 391-1400 Telefax: (+36 1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu
17. Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön
jogosult bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per az Ön választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
16. Az applikáció harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket
is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő
befolyása alatt, így azokért semminemű felelősséget nem vállal.
17. Amennyiben az adatkezelési szabályzatot nem áll módjában teljes rűen elfogadni,
vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él, kérjük, hogy az applikációt ne
töltse le, illetőleg törölje azt!